महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra
जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था
Water & Land Management Institute(WALMI)
-+=

Video Films

Video Films Produced by WALMI Aurangabad

Sr. No. Name of Film Language Duration (in min.)
1 Infiltration Test English 22
2 Flow measurement by cut-throat-flume English 20
3 Evaluation of surface Irrigation English 22
4 Diagnostic Analysis for Trainers English 30
5 Sugarcane Planting by Improved Method English 22
6 डाळिंबाच्या लागवडीस ठिबक सिंचनाची उपयुक्तता Marathi 28
7 अधिक उत्पादनासाठी माती परीक्षणाचे महत्व Marathi 14
8 गुरफकिल्ली वाल्मीची भाग: 1 Marathi 17
9 जमीन सपाटीकरण Marathi 14
10 संवत्सर एक यशोगाथा Marathi 26
11 संवत्सर एक यशोगाथा Marathi 14
12 शेतकरी प्रशिक्षण Marathi 14
13 सिंचन कायद्याची ओळख Marathi 26
14 संगणकाची सिंचन व्यवस्थापनात उपयुक्तता Marathi 25
15 गोदावरी खोरे: सिंचन आणि विकास Marathi 25
16 पीक संरक्षण Marathi 26
17 सहकारी पाणी वापर संस्था Marathi 13
18 हवामान विषयक कृषि वेधशाळा Marathi 23
19 ज्ञानेश्वर उद्यान एक सौंदर्याविष्कार Marathi 27
20 पर्जन्यमापन व सरिता मापन Marathi 20
21 लाभधारकाला जेंव्हा जाग येते Marathi 26
22 ज्ञानेश्वर उद्यान एक सौंदर्याविष्कार -ंउचयहिंदी’ Hindi 27
23 कोकणातील लाभक्षे;ाात पीक नियोजन Marathi 19
24 कोकणातील लाभक्षे;ाात पफळ-हजयााडांचे व्यवस्थापन Marathi 21
25 कोकण कृषि विद्यापीठ विकासाची दोन दशके -ंउचयमाहितीपट’ Marathi 40
26 मी कोण आहे त्र Marathi 15
27 बाष्पीभवन नियं;ाणासाठी आच्छादनाचा वापर Marathi 14
28 उन्हाळी भुईमुग रु लागवड आणि पाणी व्यवस्थापन Marathi 14
29 पफड सिंचन पध्दत Marathi 14
30 कापूस: एकात्मिक कीड व्यवस्थापन Marathi 14
31 सिंचन व्यवस्थापनात लाभधारक व शासन सहभाग Marathi 14
32 कोयना हायड्ोइलेक्ट्ीक प्राॅजेक्ट -ंउचयके एच इ पी ’ Marathi 20
33 And miles to Go! (A video film on WALMI, Aurangabad) English 20
34 पिकांना पाणी मोजून देण्याच्या पध्दती Marathi 14
35 सहकारी पाणी वापर संस्था: एक यशोगाथा Marathi 15
36 बागायती पिकांना खते किती व केंव्हा द्यावीत Marathi 15
37 ठिबक सिंचन Marathi 14
38 महिला शेतकरी प्रशिक्षण पर्व Marathi 14
39 फळबागांसाठी पाणी व्यवस्थापन Marathi 15
40 जल प्रश्न मंजुषा Marathi 12
41 क्षारयुक्त जमिनीचे व्यवस्थापu Marathi 15
42 आंबा पफळांचा अनभिषिक्त सम्राट Marathi 20
43 कोण कृषि विद्यापीठ माहितीपट Marathi 42
44 पफळबाग लागवड का त्र Marathi 14
45 Water Conservation English 18
46 रब्बी पिकांचे पाणी व्यवस्थापन Marathi 15
47 केळी वरील करपा Marathi 15
48 हरित क्रांतीचा मानबिंदू रु गोसीखूर्द प्रकल्प -ंउचयतां;िाक पिफल्म’ Marathi 20
49 हरित क्रांतीचा मानबिंदू रु गोसीखूर्द प्रकल्प Marathi 15
50 महिला किसान प्रशिक्षण रु युग -ंउचयहिंदी’ Hindi 15
51 कोयना जलविद्युत प्रकल्प टप्पा: 4 Marathi 45
52 अजून पू-सजये जायचय । -ंउचयमाहितीपट वाल्मी’ Marathi 20
53 And Miles to Go! (revised) (A video film on WALMI, Aurangabad) English 20
54 सिंचन गीते व कृषी गीते भाग: 1 Marathi 15
55 Strengthening of Irrigation Project English 20
56 Bhagirath - A new Era in water management English 30
57 गंगा आली रे अंगणी Marathi 30
58 WALMI - Premier Institute in IWM English 13
59 कोयना प्रकल्पाची माहिती देणारी चि;ापफीत Marathi 30
60 महाराष्ट्ाची जीवनरेषा -ंउचयकोयना प्रकल्पाची माहिती देणारी चि;ापफीत Marathi 30
61 EMERALE of Maharashtra English 29
62 माणिकांच्या लाल देशी Marathi 29
63 Farm Women Training - A new Era English 15
64 जलसाक्षरतेचा मं;ा Marathi 15
65 जाणुनी घ्यावे वर्म पाण्याचे Marathi 25
66 काटयास पफुलोरा आला? पाण्याचे -हजयााले सोने Marathi 25
67 Dry Land Argriculture English 24
68 Dry Land Agriculture (Technical) English 30
69 लोक माध्यमातून लोक शिक्षण Marathi 20
70 लोक कलेतून जल-दइेचय जागृती-दइेचय Marathi 10
71 डाळिंब पिकावरील आरोह -ंउचयमर रोग’ Marathi 16
72 Blue Revolution English 22
73 यशोगाथा रु मराठवाडयातील पाणलोट विकासाच्या Marathi 23