महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra
जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था
Water & Land Management Institute(WALMI)
-+=

VCD / DVD

List of Video CD's

Sr. No. Names of the Video films included in the VCD Language Duration (Min.)
1 FLOW MEASUREMENT BY CUTTHROAT FLUME – (This video film explains about suitability, installation, measurement of flow by cut-throat flume) English 20
INFILTRATION TEST - (Need & detailed procedure for conducting Infiltration tests is explained in this video film) English 22
2 EVALUATION OF SURFACE IRRIGATION – (Evaluation of different surface irrigation methods like border, furrow, basin etc. are illustrated in this video film) English 22
DIAGNOSTIC ANALYSIS FOR TRAINERS – (This video film describes the need, importance & the procedure of Diagnostic Analysis of irrigation projects) English 30
3 BHAGIRATH – A New Era in Water Management – (This video film narrates the details of participatory Irrigation Management in Maharashtra) English 30
Dry Land Agriculture Technology – (This video film describes various Dry Land Agriculture Technologies) English 24
4 BLUE REVOLUTION - (This video film highlights the need for optimum & integrated use of water resources) English 22
FARM WOMEN TRAINING - NEW ERA - (Details of farmwomen training programme organised by WALMI, Aurangabad are presented in this film) English 15
5 महिला किसान प्रशिक्षण: युग -इस चि;ापफीतमें वाल्मी द्वारा आयोजीत महिला किसान प्रशिक्षण वर्ग की जानकारी उपलब्ध हैं’ हिंदी 15
ज्ञानेश्वर उद्यान: एक सौदर्याविष्कार -जायकवाडी सिंचाई प्रकल्प के समीप स्थित ज्ञानेश्वर उद्यानकी आकर्षक, विलोभनीय दूष्योंसे भरपूर जानकारी इस चि;ापफीतमें हैं ’ हिंदी 27
6 गंगा आली रे अंगणी: -पाणी वापर संस्थेच्या ठळक बाबींचे किर्तन व पोवाडयाच्या माध्यमातून मनोरंजक मार्गदर्शन मराठी 30
बाष्पीभवन नियं;ाणासाठी आच्छादनाचा वापर -बाष्पीभवन कमी करण्यासाठी साध्या सोप्या तं;ााचा वापर करण्याबाबत मार्गदर्शन मराठी 14
7 बाष्पीभवन नियं;ाणासाठी आच्छादनाचा वापर -बाष्पीभवन कमी करण्यासाठी साध्या सोप्या तं;ााचा वापर करण्याबाबत मार्गदर्शन मराठी 14
पिकांना पाणी मोजून देण्याच्या पध्दती: -पिकांना मोजून पाणी देण्याची गरज व त्यासाठी विविध उपकरणांचा व तं;ााचा वापर मराठी 14
8 पफळबागासाठी पाणी व्यवस्थापन: -कमी पाण्यात पफळ पिकांचे नियोजनाबाबत मार्गदर्शन मराठी 15
9 डाळिंबाच्या लागवडीस ठिबक सिंचनाची उपयुक्तता:-डाळिंबाच्या लागवडीस ठिबक सिंचनाची गरज, उपयुक्तता याबाबत मार्गदर्शन मराठी 28
10 जल साक्षरतेचा मंथन -जल साक्षरता प्रसारासाठी विविध उपक्रम व माध्यमांचा वापर याबाबत मार्गदर्शन मराठी 15
9 जल साक्षरतेचा मं;ा -जल साक्षरता प्रसारासाठी विविध उपक्रम व माध्यमांचा वापर याबाबत मार्गदर्शन मराठी 15
कृषी व सिंचन गी-कृषी व सिंचनाचे महत्व सांगणारी अर्थपूर्ण व सुरेल गीते मराठी 15
10 डाळिंब पिकावरील आरोह -मर’ रोग -डाळिंब पिकावर पडणाःया मर रोगाची लक्षणे व उपाय या बाबतचे मार्गदर्शन मराठी 16
कापूस एकात्मिक कीड व्यवस्था - कपाशीवर पडणाःया कीडींचे एकात्मिक व्यवस्थापन कश्या पध्दतीने करावे या बद्यलची माहिती मराठी 15
केळीवरील करपा - केळी पीकावर पडणाःया करपा रोगा बद्यलची माहिती व त्यावरील उपाय या बाबतचे मार्गदर्शन मराठी 14
11 रब्बी पिकांचे पाणी व्यवस्थापन -रब्बी हंगामातील विविध पिकांचे पाणी व्यवस्थापन कसे करावे या बद्यलची माहिती मराठी 15
बागायती पिकांना खते किती व केव्हा द्यावीत त्र -बागायती पिकांना खते कशी, केव्हा व किती द्यावीत याबाबतचे मार्गदर्शन मराठी 15
उन्हाळी भुईमूग लागवड आणि पाणी व्यवस्थापन - उन्हाळी भुईमूग लागवडीचे पफायदे व त्याचे पाणी व्यवस्थापन याबाबतची माहिती मराठी 14
12 सिंचन कायद्याची ओळख - सिंचन कायदा, शेतकःयांच्या /अधिकाःयांच्या जबाबदाःया व कर्तव्ये याबाबतची उदऋबोधक चर्चा मराठी 26
मी कोण आहे त्र - आत्मविश्वास वा वून व्यक्तिमत्व विकास करण्याबाबतचे मार्गदर्शन मराठी 15
13 जमीन सपाटीकरण -जमीन सपाटीकरण शास्;ोाक्त पध्दतीने करावयाच्या पध्दती, सपाटीकरणाचे पफायदे इ . ची माहिती मराठी 14
क्षारयुक्त जमिनीचे व्यवस्थापन: क्षारयुक्त जमीन पुन्हा वापरात आणण्यासाठी कोणकोणत्या उपाय योजना कराव्यात याबाबतची माहिती मराठी 15
14 संवत्सर: एक यशोगाथा: एका अतिशय जुन्या व यशस्वी पाणी वापर संस्थेच्या कार्याबाबतची वैशिष्टयपूर्ण माहिती मराठी 14
पफड सिंचन पध्दत: नाशिक व धुळे जिल्हयातील सुमारे 300 वर्षापासून कार्यरत, लोकसहभागातून सिंचन व्यवस्थापनाचे आदर्श उदाहरण असलेल्या पफड सिंचन पध्दतीची माहिती मराठी 14
15 हवामान विषयक कृषिवेधशाळा: कृषि हवामान वेधशाळेतील उपकरणे, त्यांचा उपयोग, दुरफस्ती इ .बाबतची माहिती मराठी 23
पर्जन्यमापन व सरिता मापन: पावसाचे व पुराचे पाणी मोजण्याचे महत्व व मोजण्याच्या विविध पध्दती याबद्यलची माहिती मराठी 20
16 कोकणातील लाभक्षेत्र पीक नियोजन: कोकण विभागातील पीक पद्धती, पिकांचे व्यवस्थापन याबाबतची माहिती मराठी 19
कोकणातील लाभक्षेत्र पफळझाडांचे व्यवस्थापन: कोकण विभागातील लाभक्षेत्र पफळबागांचे व्यवस्थापनाबाबतची माहिती मराठी 21
आंबा: पफळांचा अनभिषिक्त सम्राट: आंबा या प्रमुख पफळ पिकाबाबतची सविस्तर माहिती मराठी 20
17 शेतकरी प्रशिक्षण: वाल्मीतपर्फे आयोजीत शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमाची उद्यिष्टे, वैशिष्टे व स्वरफप याबाबतची माहिती मराठी 15
महिला शेतकरी प्रशिक्षण: पर्व: वाल्मीतपर्फे आयोजीत महिला शेतकरी प्रशिक्षण वर्गाचे नियोजन, वैशिष्ठे, उपयुक्तता याबाबतची माहिती मराठी 14
18 मराठवाडयातील पाणलोटक्षे;ाातील यशेागाथा: मराठवाडा विभागातील तीन जिल्हयातील तीन गावांनी केलेल्या पाणलोट विकास कामाच्या यशोगाथा मराठी 15
ठिबक सिंचन: विविध पिकांना ठिबकद्वारे पाणी देण्याची पध्दत, पफायदे व घ्यावयाची काळजी, इ .बाबतची माहिती मराठी 14
19 सहकाराने घेउफ पाणी, पिकं पफलवू रानोरानी: पाणी वापर सहकारी संस्थाबाबत जागृती निर्माण करणारी मनोरंजक मराठी नाटिका मराठी 22
Note:
  • Price of VCDs at Sr. No. 6,9,10,19 is Rs. 100 per number at WALMI. Postal charges will be extra as per actuals
  • Price of other VCDs is Rs. 200 per number at WALMI. Postal charges will be extra as per actuals