महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra
जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था
Water & Land Management Institute(WALMI)
-+=

Government GR

Government GR

Tender Ref. No. / Office Order No. Name of Tender /Quotation Quotation/Tender Notice
19 सप्टे 2019 जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) औरंगाबाद या संस्थेतील शिक्षकवर्गीय/शिक्षकेतर कर्मचा-यांना (सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी) लागु करण्याबाबत.
24 मे 2019 जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) औरंगाबाद येथील शिक्षक वर्गीय पदांचे सेवानिवृत्तीचे वय 62 वरुन 60 करण्याबाबत
14 सप्टे 2017 जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद कार्यालया करिता वेतन खर्चासाठी निधीचे वितरण
31 मे 2017 मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाच्या स्थापनेसह विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना करण्याबाबत.
16 जून 2014 जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद यांच्या तांत्रिक अधिपत्याखाली व पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे यांच्या प्रशासकीय सनयंत्रणाखाली “पाणी वापर संस्था मुल्यांकन व सनियंत्रण कक्ष” स्थापित करण्याबाबत
16 जून 2014 जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद या संस्थेतील संशोधन अधिकारी पदांच्या सेवाप्रवेश नियमास मान्यता देण्याबाबत..
4 मार्च 2014 जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद या संस्थेतील शिक्षक वर्गीय पदांच्या सेवा प्रवेश नियमास मान्यता देणे बाबत
20 फेब्रु 2014 राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद या प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रतिनियुक्तीवर येणा-या प्रशिक्षकासाठी 30% प्रशिक्षण भत्ता अनुज्ञेय करण्याबाबत.
30 जाने 2013 जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद या संस्थेतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना लागू करण्यात आलेल्या कालबध्द पदोन्नती योजनेस कार्योत्तर मान्यता प्रदान करणे बाबत
30 जुलै 2010 जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद या संस्थेतील शिक्षक वर्गीय अधिका-यांना विद्यापिठ आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी (6 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी) लागू करणे बाबत
18 फ़ेब्रु 2009 जल व भूमि व्यवस्थापन संस्थेतील कर्मचा-यांना सुधारीत वेतनसंरचना लागू करण्याविषयी
29 मे 2008 जल व भूमि व्यवस्थापन संस्थेतील शिक्षक वर्गीय पदांचे सेवानिवृत्ती 60 वर्ष करण्याबाबत
17 मार्च 2006 जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था औरंगाबाद या संस्थेतील अस्थापनेचा आढावा आकृतीबंद निश्चिती बाबत