Government GR

अ.क्र. जी. आर. दिनांक विषय डाऊनलोड
1 19 सप्टे 2019 जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) औरंगाबाद या संस्थेतील शिक्षकवर्गीय/शिक्षकेतर कर्मचा-यांना (सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी) लागु करण्याबाबत.
24 मे 2019 जल व भूमि व्यवस्थापन  संस्था (वाल्मी) औरंगाबाद येथील शिक्षक वर्गीय पदांचे सेवानिवृत्तीचे वय 62 वरुन 60 करण्याबाबत
14 सप्टे 2017 जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद कार्यालया करिता वेतन खर्चासाठी निधीचे वितरण
31 मे 2017 मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाच्या स्थापनेसह विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना करण्याबाबत.
16 जून 2014 जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद यांच्या तांत्रिक अधिपत्याखाली व पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे यांच्या प्रशासकीय सनयंत्रणाखाली पाणी वापर संस्था मुल्यांकन व सनियंत्रण कक्षस्थापित करण्याबाबत
6 16 जून 2014 जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद या संस्थेतील संशोधन अधिकारी पदांच्या सेवाप्रवेश नियमास मान्यता देण्याबाबत..
4 मार्च 2014 जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद या संस्थेतील शिक्षक वर्गीय पदांच्या सेवा प्रवेश नियमास मान्यता देणे बाबत
8 20 फेब्रु 2014 राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद या प्रशिक्षण संस्थेमध्ये  प्रतिनियुक्तीवर येणा-या प्रशिक्षकासाठी 30% प्रशिक्षण भत्ता अनुज्ञेय करण्याबाबत.
9 30 जाने 2013

जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद या संस्थेतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना लागू करण्यात आलेल्या कालबध्द पदोन्नती योजनेस कार्योत्तर मान्यता प्रदान करणे बाबत

10 30 जुलै 2010 जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद या संस्थेतील शिक्षक वर्गीय अधिका-यांना विद्यापिठ आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी (6 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी) लागू करणे बाबत
11 18 फ़ेब्रु 2009 जल व भूमि व्यवस्थापन संस्थेतील कर्मचा-यांना सुधारीत वेतनसंरचना लागू करण्याविषयी
12 29 मे 2008 जल व भूमि व्यवस्थापन  संस्थेतील शिक्षक वर्गीय पदांचे सेवानिवृत्ती 60 वर्ष करण्याबाबत
13 17 मार्च 2006 जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था औरंगाबाद या संस्थेतील अस्थापनेचा आढावा आकृतीबंद निश्चिती बाबत
replica hermes birkin, celine tote bags, louis vuitton outlet, canada goose outlet store, Canada Goose Clothing Outlet Uk Canada Goose coats toronto Canada Goose 2015 louis vuitton outlet store online bags Moncler Veste www.chickenpoppod.com www.crescenttravelclub.com Moncler hermes replica birkin celine outlet prada handbags replica canada goose replica celine handbags outlet canada goose jacket sale prada bags online hermes women bag replica trong>Canada Goose sale